Jak na financování formou emise dluhopisů

Emise dluhopisů je jedním z možných způsobů financování podnikání. V čem má tato metoda výhody a pro koho je vhodná?

Co je emise dluhopisů

Emise korporátních dluhopisů slouží jako cesta k získání potřebného kapitálu. Můžeme tak na něj zjednodušeně nahlížet jako na svého druhu půjčku. Podle zadaných parametrů se pak věřitel půjčku zavazuje zaplatit.
Vlastník dluhopisu se oficiálně nazývá upisovatel, neboť dochází k upsání. Pro investora je klíčový výnos, pro věřitele zisk kapitálu. Ten může být určen například na nákup vybavení a strojů či rozšíření skladovacích prostor.
Dluhopis ovšem přirozeně musí chtít někdo koupit. O tom, zda se tak stane, rozhoduje zejména výše úroku, nicméně v měřítku současných úrokových sazeb, jež jsou velmi nízké, není nutné nabízet úroky v přemrštěné výši. Investor vyžaduje taktéž velmi dobré zpracování investičního záměru.

dluhopisy

Samozřejmě je nezbytně nutné dodržovat veškeré zákonné náležitosti, které s emisí dluhopisů souvisejí. Emitování dluhopisů je upraveno zákonem o dluhopisech. Některé případy mohou být také projednávány na základě zákona o obchodních korporacích.

Jak probíhá emise dluhopisů

S vydáváním dluhopisů se nespojuje převod podílu na podnikání. K nabytí vlastnického práva dochází uzavřením smlouvy o úpisu dluhopisů. S emitentem si proto zájemce o dluhopis stanoví konkrétní podmínky každého úpisu prostřednictvím smlouvy.
Základním právem vlastníka dluhopisu je jednoznačně právo na výplatu úrokového výnosu. Zároveň bude v takto stanoveném termínu zaplacena jistina.
Vydávat jej může každý, nemusí to tedy být pouze akciová společnost. V privátní sféře v posledních několika letech došlo ke značnému nárůstu počtu subjektů, které dluhopisy vydávají.

Kdy se emitují dluhopisy

Emise firemních dluhopisů se uplatňuje zpravidla tam, kde nelze získat potřebný kapitál jinak. Typicky je to v okamžiku, kdy se banka rozhodne, že úvěr subjektu neumožní získat.
Druhou skupinou subjektů jsou ty, které by úvěr v bance sice získat mohly, nicméně nehodlají akceptovat nastavené podmínky. V takovém případě zpravidla vydavatel dluhopisu zjistí, že úrok je výhodnější oproti úvěru v bance, neboť je nižší.

dluhopisy2

Třetí majoritní skupinou potenciálních vydavatelů emisí jsou takoví, kteří řeší emitováním dluhopisů svou situaci pouze zčásti. Banka v mnoha případech totiž požaduje po společnosti vlastní equitu.
Vydání dluhopisů současně poskytuje vydavateli významnou volnost. Někteří věřitelé mohou například vyžadovat zákaz zvyšování dluhové pozice nebo nepodstoupení akvizice, dokud dlužník svůj závazek neuhradí.
Jinou alternativou, jestliže společnost emitování dluhopisů využít nechce, je crowdfunding nebo peer-to-peer půjčka. Doporučit lze vydávání vlastních korporátních dluhopisů zejména pro začínající podnikatele.

Výhody emitování dluhopisů

Jedná se o způsob, který je velmi levný a z procesního hlediska nikterak složitý. Dluhopisy se vydávají ve třech různých režimech, a to:

  • veřejná nabídka pod limitem, tj. objem emise nesmí přesáhnout ekvivalent 1 milionu eur
  • veřejná nabídka s prospektem, přičemž prospekt musí být schválen ze strany ČNB
  • neveřejná nabídka, přičemž počet oslovených investorů nesmí přesáhnout 20 osob (dříve 149)

Proč se změnil systém neveřejné emise dluhopisů?

Původní zákon definoval neveřejnou nabídku s tím, že veřejnost je tvořena alespoň 150 osobami. ČNB však tuto klauzuli opravila a stanovila, že veřejnost tvoří 20 osob. Důsledkem je, že dluhopisy bez schváleného prospektu nebudou moci veřejně nabízet. Cílem je omezit riziko podvodných dluhopisů.

dluhopisy3

Jak na snazší emisi dluhopisů

Emitovat dluhopisy nemusíte sami. Stačí se obrátit na specializovanou firmu, která je schopná vám s průběhem emise pomoci. Jednou z nich je společnost Parkerhill.cz sídlící v Praze, která se právě na tuto oblast specializuje. Využijte možnost nezávazné konzultace.